CLANS OF RAJPUT CASTE

Royal Clans of India

1 Surya – Icshwaca or Ikshvaku (Surya – Raghu vansha)

2 Chandra or Som Vansha

3 Raghu – Surya – Raghu Vansha

5 Gohil

6 Yadu Vansha

7 Tomar (Puru) Vansha

8 Rathore Surya Vansha

9 Kushwaha Surya Vansha

10 Parmara( SODHA ) Agni Vansha

11 Chauhan Agni Vansha

12 Chalukya Agni Vansha

13 Pratihar Agni Vansha

14 Bargujar Surya Vansha

15 Gaur Vansha

16 Makwana Chandra Vansha

Other Rajput Royal clans and Dynasties

1 Harsha Empire

2 Gurjara-Pratihar (Parihar) Rajput

3 Lonia-Chauhan rajput

4 Mair Rajput

5 Pala Dynasty-Gaur Rajputs

6 Janjua Rajput

7 Rana Rajput Dynasty of Nepal

8 Thakuri Dynasty

9 Gahadvala Rajput

10 Kacchawa Rajput

11 Guhilots Rajput of Nagda – Mewar(south Rajasthan)

12 Rai Dynasty of Sind

13 Chandels of Jijukbhkti – Mahoba

14 The Tomars/ Tanwars Rajput

15 Bargujar Rajput

16 Chalukya/Solanki Rajput

17 Hada Rajput

18 Paramara Rajput

19 Vaghela or Baghel Rajput

20 Lodhi Rajputs

21 Bundela Rajput

22 Rathore Rajput

23 Dogra Rajput

24 Gangavanshi Rajput

25 Sengar Rajput

26 Banaphar Rajput

27 Sikarwar Rajput

28 Pathania Rajput

29 Rajvanshi Rajput

30 Jethwa Rajput

31 Pundir Rajput

32 Pusapati Rajput

33 Mori/Maurya Rajput

34 Bhatti Rajput

35 Chib Rajput

36 Chand Kings

37 Jadeja Rajput

38 Shekhawat Rajput

39 Minhas or Manhas

40 Chauhan Rajput

41 Puar Rajputs

42 Katoch Rajput

43 Doad Rajput

44 Bhaduria Rajput

45 Samma Rajput

46 Soomra Rajput

47 Jarral Rajput